www.hibikiya.com.sg

和太鼓

JCC (Japan Creative Centre)
March: KAIAWASE
Mar:TOSENKYO group
July: WANKOSOBA
KAGURA NPO
ONIKENBAI
FUROSHIKI
TATE,Samurai Sword Artist
TOSENKYO
SHISHIMAI, Japanese Lion Dance master Mr. Kinta KANEKO
SHUZENJI High School, Japanese Drum Group (from Shizuoka prefecture)
KOMAINUZA, kids Japanese Drum Group (from Nagoya, Aichi prefecture)